UWAGA!!

Szanowni Studenci i Studentki! Przedłużamy rekrutacje:
dla kierunku POŁOŻNICTWO do dnia 24 października 2019.
dla kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE do dnia 24 października 2019

Zapraszamy do biura projektu od godziny 12.30 do 16.
ul. Warzywna 1a, bud G4 pok. 011REKRUTACJA EDYCJA III

Szanowni Państwo,
w ramach Projektu "Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR" realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerskie w Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. współfinansowanego przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, organizowane będą CERTYFIKOWANE SZKOLENIA, ZAJĘCIA DODATKOWE ORAZ WIZYTY STUDYJNE dla studentów/ek wybranych kierunków Wydziału Medycznego:

 • Kierunek Ratownictwo Medyczne
 • Kierunek Położnictwo
 • Kierunek Fizjoterapia
 • Kierunek Zdrowie Publiczne
 • Kierunek Dietetyka

Studenci/tki zainteresowani udziałem w Projekcie proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami i dostarczenie ich do Biura Projektu ul. Warzywna 1a, G4 pok. 011 od dnia 7.10.2019 do dnia 19.10.2019 rok, w godzinach podanych w harmonogramie.

Osoby zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Projekcie zostaną o tym poinformowane listem elektronicznym. W przypadku braku wolnych miejsc kandydat zostanie umieszczony na liście rezerwowej.

Kandydaci zostaną wybrani przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie poniższych kryteriów:

Kryteria formalne:
 • czytelne wypełnienie i podpisanie następujących dokumentów oraz dostarczenie pełnej wymaganej dokumentacji (Formularz zgłoszeniowy do Projektu, oświadczenie potwierdzające przynależność do grupy docelowej, dokumentów dodatkowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym)
 • uzupełnienie w Biurze Projektu Bilansu Kompetencji
 • uczęszczanie na 2 lub 3 rok studiów I stopnia; uczęszczanie na 1 lub 2 rok studiów uzupełniających II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych*;**

*Studenci/tki którzy zostali wpisani/e warunkowo na VI semestr studiów I stopnia mogą uczestniczyć w Projekcie
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc przez studentów, którzy uzyskali wszystkie zaliczenia modułów w terminie. **Student/tka Kierunku Fizjoterapia, która nie może wziąć udziału w szkoleniu PNF ze względów formalnych nie będzie
zakwalifikowana do udziału w Projekcie (licencjat fizjoterapii). Student/ka Kierunku Położnictwo, która nie może wziąć udziału w szkoleniu USG w położnictwie ze względów formalnych nie będzie zakwalifikowana do udziału w Projekcie (prawo wykonywania zawodu). Student/ka przebywająca na urlopie zdrowotnym, opiekuńczym lub okolicznościowym nie może zostać zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie.

Kryteria rozszerzające:
 • Dodatkowe kryteria premiujące mające na celu wybranie studentów najbardziej potrzebujących wsparcia (tak aby zwiększyć szansę wspierania studentów, których nie stać na dodatkowe formy edukacji i podnoszenia kwalifikacji i którzy mają dobre wyniki w nauce), odrębnie dla kobiet i mężczyzn. -maks. 100pkt.:
 • Średnia ocen za poprzedni semestr akademicki. Student otrzymuje liczbę punktów równą iloczynowi 10 * średnia arytmetyczna ocen wygenerowana z systemu WU / USOS / inny tożsamy / kopia indeksu z semestru studiów poprzedzającego udział w projekcie (zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku) -50%pkt.
 • Zaangażowanie w działalność naukową/organizacyjną/społeczną w trakcie studiów (np. udział w konferencjach, praca w samorządzie studenckim, praca w studenckich kołach naukowych, działalność społeczna) -10%pkt.
 • Stopień niepełnosprawności -10%pkt.
 • Zamieszkanie na wsi –10%pkt.
 • Sytuacja materialna- studenci korzystający ze wsparcia socjalnego/pomocy socjalnej na uczelni -20%pkt.


KONIECZNE JEST POSIADANIE PRZY SOBIE KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW JAK RÓWNIEŻ ORYGINAŁU INDEKSU LUB SUPLEMENTU, W CELU POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM.

WYMAGANE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE

Zmiana lokalizacji biura
Ul. Warzywna 1a, budynek G4 pok. 011PlanStarsze


Rozwiń...